PRINTS with Original HP Inks than refilled cartridges

Share Bad Refill Experience Contest TERMS & CONDITIONS

บริษัท ฮิวเลตต์-แพคการ์ด (ประเทศไทย) จำกัด ได้จัดรายการส่งเสริมการขาย “พิมพ์ได้มากกว่าหมึกเติมสองเท่า ใช้หมึกพิมพ์แท้เอชพี” แก่ผู้ที่ร่วมนำเสนอ บอกเล่าเรื่องราว ประสบการณ์การใช้หมึกเติม/หมึกเทียบเท่าหรือลอกเลียนแบบ ผ่าน www.hp.com/th/ink ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้


ระยะเวลาส่งเสริมการขาย :

1 เมษายน – 31 ตุลาคม 2553


รายละเอียดการเข้าร่วมรายการ

        ผู้บริโภค สามารถร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้โดยร่วมนำเสนอ/ บอกเล่าเรื่องราว หรือประสบการณ์การใช้หมึกเติม / หมึกพิมพ์เทียบเท่าชนิดต่อแทงค์ หรือ หมึกพิมพ์ลอกเลียนแบบ ผ่านทาง www.hp.com/th/ink

        บริษัทฯ จะคัดเลือกเรื่องราว/ประสบการณ์ที่ผู้บริโภคส่งมาทางเวบไซต์ดังกล่าว เดือนละ 40 รางวัลโดยในแต่ละเดือนจะแบ่งการมอบรางวัลเป็น 2 ช่วง   คือช่วง ครึ่งเดือนแรกจำนวน 20 รางวัล และครึ่งเดือนหลังจำนวน 20 รางวัล

        โดยผู้โชคดีที่ได้รับการคัดเลือกภายในช่วงระยะเวลาดังกล่าวจะได้รับ บัตรกำนัลแทนเงินสด Big C รางวัลละ 100 บาท ตลอดระยะเวลาของรายการส่งเสริม การขายรวมทั้งสิ้น 280 รางวัล รางวัลละ 100 บาท รวมเป็นเงิน 28,000 บาท

        ผู้สนใจสามารถส่งเรื่องราว/ประสบการณ์การใช้หมึกเติม / หมึกพิมพ์เทียบเท่าชนิดต่อแทงค์ หรือหมึกพิมพ์ลอกเลียนแบบ ผ่านทาง www.hp.com/th/inkได้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน ถึง 31 ตุลาคม 2553


การคัดเลือกผู้โชคดีและประกาศผล

• ทางบริษัทจะทำการคัดเลือกผู้โชคดีที่ส่งเรื่องราว/ประสบการณ์ดังกล่าว ณ บริษัท ฮิวเลตต์- แพคการ์ด (ประเทศไทย) จำกัด โดยจะคัดเลือกจากการร้อยเรียง เรื่องราวจากประสบการณ์จริงเป็นสำคัญ

• บริษัทฯ จะคัดเลือกผู้โชคดีเดือนละ 40 ท่านโดยแบ่งเป็นครึ่งเดือนแรก 20 รางวัล และครึ่งเดือนหลัง 20 รางวัล โดยผู้โชคดีที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับ บัตรกำนัล แทนเงินสด Big C รางวัลละ 100 บาท ตลอดระยะเวลาของรายการส่งเสริมการขายดังรายละเอียดวันประกาศผลดังนี้


ครั้งที่

ระยะเวลาแข่งขัน

วันประกาศรางวัล

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1 – 15 เมษายน 2553

16 – 30 เมษายน 2553

1 – 15 พฤษภาคม 2553

16 – 31 พฤษภาคม 2553

1 – 15 มิถุนายน 2553

16 – 30 มิถุนายน 2553

1 – 15 กรกฎาคม 2553

16 – 31 กรกฎาคม 2553

1 – 15 สิงหาคม 2553

16 – 31 สิงหาคม 2553

1 – 15 กันยายน 2553

16 – 30 กันยายน 2553

1 – 15 ตุลาคม 2553

16 – 31 ตุลาคม 2553


30 เมษายน 2553

15 พฤษภาคม 2553

31 พฤษภาคม 2553

15 มิถุนายน 2553

30 มิถุนายน 2553

15 กรกฎาคม 2553

31 กรกฎาคม 2553

15 สิงหาคม 2553

31 สิงหาคม 2553

15 กันยายน 2553

30 กันยายน 2553

15 ตุลาคม 2553

31 ตุลาคม 2553

15 พฤศจิกายน 2553

• คณะกรรมการจะคัดเลือกบทความชนะเลิศจาก สำนวนการใช้ภาษา และความน่าสนใจในเรื่องราว
• สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Promotion Center โทร 0-2818-1200 ทุกวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 9.30 – 17.30 น.
• ประกาศรายชื่อผู้โชคดีผ่านทาง www.hp.com/th/ink ตามตารางกำหนด
• หลังประกาศรายชื่อผู้โชคดี บริษัทจะทำการโทรศัพท์แจ้งให้ผู้โชคดีทราบถึง วิธีการและเงื่อนไขการรับรางวัล ภายใน 7 วันทำการ

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

• ผู้ร่วมรายการมีสิทธิส่งเรื่องราว/ประสบการณ์การใช้หมึกเติมฯ เพื่อลุ้นรางวัล ได้ไม่จำกัดจำนวนแต่จะรับสิทธิ์เพียงหนึ่งสิทธิ์ในการรับรางวัลตลอดระยะเวลา ของรายการส่งเสริมการขายเท่านั้น
• หมดเขตส่งเรื่องราว/ประสบการณ์การใช้หมึ่กเติมฯ ผ่านทาง www.hp.com/th/ink ในเวลา 24.00 น. ของวันที่ 31 ตุลาคม 2553
• ขอสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือกรายชื่อสำรองไว้ใช้ในกรณีผู้ได้รับรางวัลมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน
• ขอสงวนสิทธิในการมอบรางวัลแก่ผู้เป็นเจ้าของเรื่องราวที่แจ้งข้อมูลบนเวบไซต์ครบถ้วนตามความเป็นจริงโดยผู้โชคดีจะต้องนำบัตรประชาชนมาเป็นหลักฐาน ในการรับรางวัล (ในกรณีเป็นเด็ก ผู้ปกครองสามารถนำหลักฐานมาแสดงตน เพื่อรับรางวัลแทนได้)
• ผู้โชคดีสามารถรอรับรางวัลทางไปรษณีย์ โดยบริษัทฯ จะจัดส่งตามที่อยู่ที่ได้ลงทะเบียนผ่านทาง www.hp.com/th/ink ภายใน 30 วันทำการ นับจากวันประกาศ ผลรางวัลในแต่ละรอบ ตามตารางด้านบนเป็นสำคัญ
• พนักงานบริษัท ฮิวเลตต์-แพคการ์ด (ประเทศไทย) จำกัด หรือบุคคลอื่นใดที่เกี่ยวข้องในการจัดรายการส่งเสริมการขายครั้งนี้ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการ
• บริษัท ขอสงวนสิทธิ์ในภาพถ่ายและ/หรือเสียงของผู้โชคดี โดยถือเป็นสิทธิ์ขาดของบริษัท สามารถนำไปเผยแพร่ และประชาสัมพันธ์ โดยไม่ต้องขออนุญาติ หรือจ่ายค่าตอบแทน
• ของรางวัลไม่สามารถโอนสิทธิ์หรือเปลี่ยนมือหรือเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
• ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของรางวัลที่มีมูลค่าใกล้เคียงกันโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นสิทธิ์ขาดและสิ้นสุดติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :

บริษัท ดับบลิว พี ครีเอชั่น กรุ๊ป จำกัด โทร 0-2818-1200 แฟกซ์ 02-818-1790 หรือ hpink@wpcreation.com